Award winning shariah FUNDS

AL-SAFI Fund platform

DUBAI SHARIAH ASSET MANAGEMENT'S DSAM KAUTHAR FUNDS

DSAM KAUTHAR GLOBAL RESOURCES & MINING FUND LTD

DSAM KAUTHAR GOLD FUND LTD